TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Hòa

1987

Nữ

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Xương Vương

1967

Nữ

Tổ phó

3

Võ Thị Quỳnh Quyên

1979

Nữ

Tổ viên

4

Phạm Văn Thịnh

1982

Nữ

Tổ viên

5

Lê Thị Hải

1981

Nữ

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Hồng Duyên

1993

Nữ

Tổ viên

7

Trần Minh Tâm

1990

Nữ

Tổ viên

8

Trương Minh Hoàng Sơn

1992

Nữ

Tổ viên

9

Nguyễn Hồng Sơn

1965

Nữ

Tổ viên