TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Nguyễn Công Hòa

 

Nam

Tổ trưởng chuyên môn

2

Nguyễn Thị Xương Vương

 

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Võ Thị Quỳnh Quyên

 

Nữ

Tổ viên

4

Phạm Văn Thịnh

 

Nam

Tổ viên

5

Lê Thị Hải

 

Nữ

Tổ viên

6

Phạm Nguyễn Hồng Duyên

 

Nữ

Tổ viên

7

Trần Thanh Tâm

 

Nam

Tổ viên

8

Trương Văn Sơn

 

Nam

Tổ viên

9