1. Danh sách chi ủy.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Lữ Ngọc Minh

1969

Nam

Bí thư Đảng bộ

2

Nguyễn Thị Ngọc Lan

1976

Nữ

Phó bí thư Đảng bộ

3

Lê Thị Thùy Linh

1976

Nữ

Ủy viên

 

2. Danh sách BGH

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Lữ Ngọc Minh

1969

Nam

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Ngọc Lan

1976

Nữ

Phó Hiệu trưởng

 

3. Danh sách BCH Công Đoàn

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Đỗ Thị Diễm Chi

1974

Nữ

Chủ tịch Công đoàn

2

Nguyễn Thị Ngọc Lan

1976

Nữ

Phó CT Công đoàn

3

Lê Thị Thùy Linh

1976

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành.

4

Tống Thị Khánh Hà

1986

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành.

5

Hà Thị Thùy Trang

1987

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành

6

Nguyễn Thị Hòa

1969

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành

7

Nguyễn Thị Thảo

1968

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành

 

4. Danh sách BCH Chi Đoàn

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Trần Minh Hoàng Sơn

1992

Nam

Bí Thư

2

Nguyễn Thị Diễm Hương

1990

Nữ

Phó Bí thư

3

Võ Thị Thùy Linh

1995

Nữ

Ủy viên

 

5. Danh sách các Tổ Trưởng, Tổ Phó chuyên môn.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Lê Thị Thùy Linh

1976

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Trần Thị Thảo

1968

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Hà Thị Thùy Trang

1987

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

1969

Nữ

Tổ phó chuyên môn

5

Tống Thị Khánh Hà

1986

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

6

Phan Thị Ngà

1977

Nữ

Tổ phó chuyên môn

7

Nguyễn Thị Hòa

1969

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

8

Đỗ Thị Diễm Chi

1974

Nữ

Tổ phó chuyên môn

9

Nguyễn Thị Thảo

1968

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

10

Phan Thị Thu Nga

1972

Nữ

Tổ phó chuyên môn