5. Danh sách BCH Chi Đoàn

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Trần Minh Hoàng Sơn

1992

Nam

Bí Thư

2

Nguyễn Thị Diễm Hương

1990

Nữ

Phó Bí thư

3

Võ Ngọc Thùy Linh

1995

Nữ

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

1990

Nữ

Ủy viên

5

Phạm Thị Thắm

1990

Nữ

Ủy viên

6

Vương Nhật Diễm

1995

Nữ

Ủy viên

7

Huỳnh Thị Diệu Hiền

1994

Nữ

Ủy viên

8

Hoàng Vương Hoàng Mai

1996

Nữ

Ủy viên

9

Lê Thị Nhật Nhi

1995

Nữ

Ủy viên

10

Hàng Hữu Duyên

1998

Nữ

Ủy viên