3. Danh sách BCH Công Đoàn

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Đỗ Thị Diễm Chi

1974

Nữ

Chủ tịch Công đoàn

2

Nguyễn Thị Ngọc Lan

1976

Nữ

Phó CT Công đoàn

3

Lê Thị Thùy Linh

1976

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành.

4

Tống Thị Khánh Hà

1986

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành.

5

Hà THị Thùy Trang

1987

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành

6

Nguyễn Thị Hòa

1969

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành

7

Nguyễn Thị Thảo

1968

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành