HỌ VÀ TÊN: LỮ NGỌC MINH

     NGÀY SINH: 26/7/1969

     GIỚI TÍNH: NAM

     CHỨC VỤ: HIỆU TRƯỞNG

              ---------------------------------

     HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

     NGÀY SINH: 26/11/1976

     GIỚI TÍNH: NỮ

     CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG